Конкурси

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Патология на животните“ (04.03.06) за нуждите на секция „Патология“.
Повече информация

публикувано на 19.04.2022г. 14:00

Институтът обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 6. Аг­рарни науки и ветеринарна медицина, професи­онално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“ (04.03.06.) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на доку­ментите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 107 от 16 декември 2021 г.). Документи на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.

публикувано на 16.12.2021г. 16:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ (01.06.26) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.97 от 19 ноември 2021г.стр.43. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.

публикувано на 07.12.2021г. 16:00

  • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей публикува във връзка с процедура за избор на директор документи на кандидатите.
    Програма


публикувано на 23.11.2021г. 14:40ч.

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Вирусология“ (01.06.13) за нуждите на секция „Патология“. .
Повече информация

публикувано на 22.11.2021г. 16:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на самостоятелна подготовка на Надежда Венециева Параскова на тема "Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България" на 20 октомври 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
редактирано на 04.10.2021г. 12:00

Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 2 места за нуждите на Национален антропологичен музей при ИЕМПАМ.
Краен срок за подаване на документи – 4 ноември 2021 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 979 2311.

1. Заявление
2. Мотивационно писмо
3. Автобиография
4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“
5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава
6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

публикувано на 04.10.2021г. 11:00ч.

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Експериментална паразитология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Обявата в Държавен вестник бр.30 от 13 април 2021 г. стр.186 Заповед № РД 09-?? за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 14 септември 2021г. (вторникк) от ??:00 ч.
Повече информация
публикувано на 20.08.2021г. 10:00

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.          

Повече информация
публикувано на 14.07.2021г. 13:00

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област 4.Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“ в ИЕМПАМ – БАН с обява в „Държавен вестник“ бр.23 от 23 феруари 2021 г.
Заповед № РД 09-.. за провеждане на второ заседание на журито на 28 юни 2021г. (понеделник) от 14:00 ч.
Повече информация
публикувано на 15.06.2021г. 15:00

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” (Професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека") с обява в „Държавен вестник“ бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240. Заповед № РД 09-39 за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 24 юни 2021г. (четвъртък) от 11:00 ч.
Повече информация
публикувано на 31.05.2021г. 11:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) на проф. Людмил Кирацов на тема "БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ" на 8 юни 2021 г. от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 25.05.2021г. 10:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Експериментална паразитология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев , бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11
Обявата в Държавен вестник бр.30 от 13 април 2021 г. стр.186


публикувано на 13.04.2021г. 11:13ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на на асистент Бойка Димитрова Андонова-Лилова на тема "Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители" на 31 март 2021 г. от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Бойка Димитрова Андонова-Лилова, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк:
https://us05web.zoom.us/j/82476738002?pwd=S214eHNtR2htMWVFSFd1N0ZFNzlEUT09 Meeting ID: 824 7673 8002 за Passcode: Wuq3Df
Повече информация
редактирано на 29.3.2021г. 13:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Милена Митева Главчева на тема "Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки" на 14 април 2021 г. от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 24.03.2021г. 13:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Бойка Димитрова Андонова-Лилова на тема "Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители" на 31 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 17.03.2021г. 16:20

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Десислав Русев Динев на тема "Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки" на 17 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Десислав Динев, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83380670054?pwd=emkyQ0QyV1l0SDVzSS81OWdSMmpDdz09 Meeting ID: 833 8067 0054 за Passcode: y2Js9F

Повече информация
публикувано на 16.3.2021г. 14:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Десислав Русев Динев на тема "Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки" на 17 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 01.03.2021г. 15:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.23 от 23 феруари 2021 г. стр.231 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2020 г. стр.240 Поправка. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.23 от 23 феруари 2021 г. стр.231


публикувано на 23.02.2021г. 12:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 6.4. Ветеринарна медицина, специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" за нуждите на секция "Експериментална паразитология. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240 Поправка. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199
Поправка в Държавен вестник бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240


публикувано на 12.01.2021г. 12:30ч.

Институтът oбявява, че на 15 декември 2020 г. от 11.00 часа ще бъде проведена вътрешна защита на дисертационен труд на асистент Бойка Андонова - Лилова на тема „ПРОУЧВАНИЯ IN VITRO ВЪРХУ ЦИТОСЪВМЕСТИМОСТТА И ОСТЕОИНДУКТИВНОСТТА НА НОВИ МАТЕРИАЛИ ЗА КОСТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ”

публикувано на 14.12.2020г. 10:45 ч.

Институтът oбявява, че на 10 декември 2020 г. от 10.00 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р Тодор Искренов Калчев на тема „Медико-антропологична характеристика на деформитетите на посткраниалния скелет у човека”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 09 декември 2020 г. от 11.30 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р София Юриева Фурсова на тема „Медико-антропологични аспекти на компютърно асистирана триизмерна реконструкция на сегменти от костния скелет на човека - тазов пръстен и тазобедрена става”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 09 декември 2020 г. от 10.00 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р Цветомир Миндов Колев на тема „Медико-антропологична характеристика на плоскостъпието и нейното клинично значение”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 03 декември 2020 г. от 11.00 часа ще бъде проведено разширено онлайн заседание на секция „Патология” при ИЕМПАМ за вътрешна защита на проекта за дисертационния труд на ас. Десислав Динев на тема: “Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови базии Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки” с Научен ръководител: проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Адрес за виртуланата зала: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/5381989682?pwd=NklRdlYzL2VYN3YyZTMrNFlXbkhBZz09 Meeting ID: 538 198 9682 за Passcode: персонално се обърнете към асистент Десислав Динев на електронен адрес:desolationbg@gmail.com
публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Албена Бориславова Димитрова на тема "Морфофункционална антропометрична характеристика на 8-17годишни тенесисти" на 24 ноември 2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Албена Димитрова, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76926144071?pwd=dW12ck03T0JMQUx5MG92YVVjTnhkQT09 Meeting ID: 769 2614 4071 за Passcode: персонално се обърнете към асистент Албена Бориславова Димитрова на електронен адрес:albena_84@abv.bg

Повече информация
редактирано на 23.11.2020г. 13:50

публикувано на 30.10.2020г. 11:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Василена Иванова Дакова на тема "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ" на 28 май 2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 27.05.2020г. 10:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Василена Иванова Дакова на тема "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ" на 25 март 2019 г. от 11:30 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 11.03.2019г. 10:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Весела Симеонова Петрова на тема "Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори" на 08 октомври 2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 17.09.2019г. 10:20

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Вера Иванова Кольовска, доктор
Повече информация
публикувано на 12.04.2019г. 16:31ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научно направление 4.3. Биологически науки, по 01.06.01. Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.5 от 15 януари 2019 г. стр.220. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник


публикувано на 23.01.2019г. 13:30ч.