Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Десислав Русев Динев
на тема "Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки"
на 17 март 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 98/ 18.12.2020 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
 2. Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
  резервен член:
 3. Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Рени Емил Калфин, ИНБ - БАН
 5. Проф. д-р Иво Грабчев - МУ София
 6. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм - ТУ, Стара Загора
  резервен член:
 7. Проф. Емил Сапунджиев, двмн - ФВМ, ЛТУ-София

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Рени Калфин, доктор
  Рецензия на Проф. Анна Толекова, доктор
  Становище на Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на Проф. Иво Грабчев, доктор
  Становище на Проф. Радостина Александрова, доктор