Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Бойка Димитрова Андонова-Лилова
на тема "Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители"
на 31 март 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 4/ 14.01.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Ренета Тошкова, доктор
 2. Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор
  резервен член:
 3. Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров,дмн - МУ-София
 5. Доц. Иванка Цачева, доктор - БФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
 6. Доц. Милена Мурджева, доктор - ИБИР-БАН
  резервен член:
 7. Проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ФВМ, ЛТУ - София

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Ренета Тошкова, доктор, доктор
  Рецензия на Доц. Иванка Цачева, доктор
  Становище на Проф. Николай Лазаров, дмн
  Становище на Доц. Милена Мурджева, доктор
  Становище на Проф. Радостина Александрова, доктор