Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека")
Заповед № РД 09-39 за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 24 юни 2021г. (четвъртък) от 11:00 ч.Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-9 - 9/ 10.03.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор - директор
 2. Проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
 3. Доц. д-р Мариана Панайотова- Пенчева, доктор
  резервен член:
 4. доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. Проф. д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София
 7. Проф. Венцислав Цветанов Койнарски, двмн - пенсионер
 8. Доц. д-р Борислава Георгиева Чакърова, дм - ТУ - Стара Загора
 9. Доц. Катя Иванова Георгиева, доктор - ИБЕИ - БАН
  резервен член:
 10. Доц. д-р Георги Иванов Георгиев, двм - ЛТУ - София


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
  Рецензия на английски на д-р Емил Иванов Сапунджиев, двмн
  Рецензия на Проф. Венцислав Цветанов Койнарски, доктор
  Рецензия на на английски Проф. Венцислав Цветанов Койнарски, доктор
  Становище на Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на на английски Проф. Светлозара Петкова, доктор
  Становище на Проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
  Становище на на английски Проф. Людмил Пенюв Кирацов, доктор
  Становище на Доц. Катя Георгиева, доктор
  Становище на на английски Доц. Катя Георгиева, доктор
  Становище на Доц. д-р Борислава Чакърова, дм
  Становище на на английски Доц. д-р Борислава Чакърова, дм
  Становище на Доц. д-р Мариана Панайотова- Пенчева, доктор
  Становище на на английски Доц. д-р Мариана Панайотова- Пенчева, доктор
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски