Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Морфология"(01.06.26)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр 100 от 04.12.2018г. стр.57
за нуждите на секция „Експериментална морфология“ към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Вера Иванова Кольовска, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-101 /20.12.2018г.):
I. Вътрешни членове:
1. проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
2. проф. Евгени Пенев Кирацов, дб
3. проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб
резервен член:
4. проф. д-р Мери Любенова Ганчева, доктор
II. Външни членове:
5. проф. д-р Ивета Коева, дмн - МУ - Пловдив
6. проф. д-р Анастасия Божилова, дмн - МУ - София
7. проф. д-р Димитър Сиврев, дмн - МУ - Стара Загора
8. проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София
резервен член:
9. доц. д-р Лина Малинова Стефанов, доктор - МУ - София

Материали по кандидатурата:
Справка за приносите
Списък на научните публикации
Заповед за научно жури
1. Рецензия на проф. проф. д-р Димитър Сиврев, дмн
2. Рецензия на проф. Евгени Пенев Кирацов, доктор
3. Становище на проф. д-р Ивета Коева, дмн
4. Становище на проф. д-р Анастасия Божилова, дмн
5. Становище на проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн
6. Становище на пд-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
7. Становище на проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб