Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на Милена Митева Главчева
на тема "Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки"
на 14 април 2021 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 7/ 15.01.2021 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Ренета Тошкова, доктор
 2. Проф. Машенка Димитрова, доктор
  резервен член:
 3. Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. Иво Грабчев, дхн - МУ на СУ "Св. Климент Охридски"
 5. Проф. Рени Калфин, доктор - ИН-БАН
 6. Доц. Елена Кистанова, доктор ИБИР-БАН
  резервен член:
 7. Проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ФВМ, ЛТУ - София

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Машенка Димитрова, доктор
  Рецензия на Доц. Елена Кистанова, доктор
  Становище на Проф. Иво Грабчев, дхн
  Становище на Проф. д-р Рени Калфин, доктор
  Становище на Проф. Ренета Тошкова, доктор