Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Весела Симеонова Петрова
на тема "Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори"
на 08 октомври 2019 г.(вторник) от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-70/17.07.2019 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Проф. Евгени Пенев Кирацов, доктор
  резервен член:
 3. Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Николай Лазаров, дмн - МУ - София
 5. Проф. д-р Ивета Коева, доктор - МУ - Пловдив
 6. Проф. Мариела Оджакова, доктор БФ на СУ
  резервен член:
 7. Доц. д-р Слави Делчев, доктор - МУ- Пловдив

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на проф. Мариела Оджакова, доктор
  Рецензия на проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на проф. д-р Николай Лазаров, дмн
  Становище на проф. д-р Ивета Коева, доктор
  Становище на проф. Евгени Пенев Кирацов, доктор