НОВИНИ И ОБЯВИ


публикувано на 08.12.2021г. 15:00ч.


публикувано на 07.12.2021г. 16:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ (01.06.26) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.97 от 19 ноември 2021г.стр.43. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.

публикувано на 07.12.2021г. 16:00

 • Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей публикува във връзка с процедура за избор на директор документи на кандидатите.
  Програма


публикувано на 23.11.2021г. 14:40ч.

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Вирусология“ (01.06.13) за нуждите на секция „Патология“. .
Повече информация

публикувано на 22.11.2021г. 16:00

Заповед във връзка с усложнената епидемиологична обстанова прекратява посещения в експозиционните зали на Националния антропологичен музей считано от 06.11.2021г. до 13.11.2021г.
Повече информация


публикувано на 05.11.2021г. 10:30 ч.

Заповед във връзка с Промяна на организацията за посещения на Националния антропологичен музей
Повече информация


публикувано на 4.10.2021г. 15:15 ч.

Заповед във връзка с Въвеждане на временни противоепидемични мерки
Повече информация


публикувано на 4.10.2021г. 15:15 ч.

Заповед във връзка с намаляване на електроенергията
Повече информация


публикувано на 14.10.2021г. 15:15 ч.

 • Здравейте, колеги, С удоволствие Ви каним да вземете участие в XVIта Работна среща "Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти", която ще се проведе на 24-26 ноември 2021 г. В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, Работната среща ще бъде проведена присъствено или в електронна среда. Информация за Срещата ще бъде представена и актуализирана на страницана на Института.
  ПОКАНА
  Заявка за участие
  Бланка за рецензенти


публикувано на 11.10.2020г. 15:00ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на самостоятелна подготовка на Надежда Венециева Параскова на тема "Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България" на 20 октомври 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
редактирано на 04.10.2021г. 12:00

 • Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 2 места за нуждите на Национален антропологичен музей при ИЕМПАМ.
  Краен срок за подаване на документи – 4 ноември 2021 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 979 2311. +


  1. Заявление
  2. Мотивационно писмо
  3. Автобиография
  4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“
  5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава
  6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
  9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

публикувано на 04.10.2021г. 11:00ч.

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Експериментална паразитология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Обявата в Държавен вестник бр.30 от 13 април 2021 г. стр.186 Заповед № РД 09-?? за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 14 септември 2021г. (вторникк) от ??:00 ч.
Повече информация
публикувано на 20.08.2021г. 10:00

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.
Повече информация
публикувано на 14.07.2021г. 13:00

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област 4.Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“ в ИЕМПАМ – БАН с обява в „Държавен вестник“ бр.23 от 23 феруари 2021 г.
Заповед № РД 09-.. за провеждане на второ заседание на журито на 28 юни 2021г. (понеделник) от 14:00 ч.
Повече информация
публикувано на 15.06.2021г. 15:00


публикувано на 15.06.2021г. 11:00ч.

Институтът oбявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” (Професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“, научна специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека") с обява в „Държавен вестник“ бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240. Заповед № РД 09-39 за провеждане на второ заседание на журито (дистанционно) на 24 юни 2021г. (четвъртък) от 11:00 ч.
Повече информация
публикувано на 31.05.2021г. 11:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.10 “Биохимия”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) на проф. Людмил Кирацов на тема "БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА АЛЦХАЙМЕРОВАТА БОЛЕСТ" на 8 юни 2021 г. от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 25.05.2021г. 10:00

Заповед във връзка с Великденските празници, Деня на труда и Гергьовден промяна на работното време на НАМ при ИЕМПАМ - БАН да не работи с посетители от 30.04 до 04.05.2021г. и 06.05.2021г.
Повече информация


публикувано на 26.04.2021г. 11:15 ч.

 • Здравейте, колеги, С удоволствие Ви каним да вземете участие в XIIта Работна среща с международно участие "Експериментални модели и методи в биомедицинските проучвания", която ще се проведе в периода 9-11 юни 2021 г. В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, Работната среща ще бъде проведена присъствено или в електронна среда. Информация за Срещата ще бъде представена и актуализирана на страницана на Института.
  ПОКАНА
  Заявка за участие
  Бланка за рецензенти


публикувано на 22.04.2020г. 14:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Експериментална паразитология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев , бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11
Обявата в Държавен вестник бр.30 от 13 април 2021 г. стр.186


публикувано на 13.04.2021г. 11:13ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на на асистент Бойка Димитрова Андонова-Лилова на тема "Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители" на 31 март 2021 г. от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Бойка Димитрова Андонова-Лилова, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк:
https://us05web.zoom.us/j/82476738002?pwd=S214eHNtR2htMWVFSFd1N0ZFNzlEUT09 Meeting ID: 824 7673 8002 за Passcode: Wuq3Df
Повече информация
редактирано на 29.3.2021г. 13:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Милена Митева Главчева на тема "Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки" на 14 април 2021 г. от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 24.03.2021г. 13:00

Заповед за промяна на работния режим НАМ при ИЕМПАМ - БАН да не работи с посетители от 20.03 до 03.04.2021г.
Повече информация


публикувано на 19.03.2021г. 11:00 ч.

Заповед за работния режим на ИЕМПАМ - БАН, остава в присъствен режим на работа от 22.03.2021г.
Повече информация


публикувано на 19.03.2021г. 11:00 ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Бойка Димитрова Андонова-Лилова на тема "Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители" на 31 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 17.03.2021г. 16:20

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Десислав Русев Динев на тема "Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки" на 17 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Десислав Динев, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83380670054?pwd=emkyQ0QyV1l0SDVzSS81OWdSMmpDdz09 Meeting ID: 833 8067 0054 за Passcode: y2Js9F

Повече информация
публикувано на 16.3.2021г. 14:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Десислав Русев Динев на тема "Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки" на 17 март 2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 01.03.2021г. 15:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика,професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.23 от 23 феруари 2021 г. стр.231 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2020 г. стр.240 Поправка. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.23 от 23 феруари 2021 г. стр.231


публикувано на 23.02.2021г. 12:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 6.4. Ветеринарна медицина, специалност "Паразитология и инвазионни болести на животните и човека" за нуждите на секция "Експериментална паразитология. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199 и в „Държавен вестник“ бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240 Поправка. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.10 от 5 януари 2021 г. стр.199
Поправка в Държавен вестник бр.12 от 12 януари 2021 г. стр.240


публикувано на 12.01.2021г. 12:30ч.


публикувано на 21.01.2021г. 10:00ч.

Институтът oбявява, че на 15 декември 2020 г. от 11.00 часа ще бъде проведена вътрешна защита на дисертационен труд на асистент Бойка Андонова - Лилова на тема „ПРОУЧВАНИЯ IN VITRO ВЪРХУ ЦИТОСЪВМЕСТИМОСТТА И ОСТЕОИНДУКТИВНОСТТА НА НОВИ МАТЕРИАЛИ ЗА КОСТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ”

публикувано на 14.12.2020г. 10:45 ч.

Институтът oбявява, че на 10 декември 2020 г. от 10.00 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р Тодор Искренов Калчев на тема „Медико-антропологична характеристика на деформитетите на посткраниалния скелет у човека”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 09 декември 2020 г. от 11.30 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р София Юриева Фурсова на тема „Медико-антропологични аспекти на компютърно асистирана триизмерна реконструкция на сегменти от костния скелет на човека - тазов пръстен и тазобедрена става”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 09 декември 2020 г. от 10.00 часа ще бъде проведено разширен онлайн семинар на секция "Антропология и анатомия" за разглеждане на проект на дисертационен труд на д-р Цветомир Миндов Колев на тема „Медико-антропологична характеристика на плоскостъпието и нейното клинично значение”

публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява, че на 03 декември 2020 г. от 11.00 часа ще бъде проведено разширено онлайн заседание на секция „Патология” при ИЕМПАМ за вътрешна защита на проекта за дисертационния труд на ас. Десислав Динев на тема: “Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови базии Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки” с Научен ръководител: проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Адрес за виртуланата зала: Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/5381989682?pwd=NklRdlYzL2VYN3YyZTMrNFlXbkhBZz09 Meeting ID: 538 198 9682 за Passcode: персонално се обърнете към асистент Десислав Динев на електронен адрес:desolationbg@gmail.com
публикувано на 02.12.2020г. 15:45 ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Албена Бориславова Димитрова на тема "Морфофункционална антропометрична характеристика на 8-17годишни тенесисти" на 24 ноември 2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2 Приложено, ви изпращаме покана за предстоящата защита на дисертационен труд на ас. Албена Димитрова, която ще се проведе онлайн (чрез "Zoom") през следния линк: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76926144071?pwd=dW12ck03T0JMQUx5MG92YVVjTnhkQT09 Meeting ID: 769 2614 4071 за Passcode: персонално се обърнете към асистент Албена Бориславова Димитрова на електронен адрес:albena_84@abv.bg

Повече информация
редактирано на 23.11.2020г. 13:50

публикувано на 30.10.2020г. 11:00

Уважаеми посетители,Във връзка с усложнената епидемична обстановка и противоепидемичнитемерки Националният антропологичен музей ще работи с променено работно време както следва:От 10.11 до 13.11. ще приема посетители от 10,00 ч. и 16,00 ч.От 16.11 до 27.11. музеят ще приема посетители само в четвъртък, петък исъбота от 10,00ч. до 16,00 ч.На 14.11 (събота) – Европейска нощ на музеите – 10 - 22 ч., вход свободен

публикувано на 5.11.2020г. 12:00 ч.

 • В съответствие със Заповед № I-119/16.07.2020 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник бр. 68/31.07.2020 г., ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. по следните специалности от професионално направление 4.3 „Биологически науки”:„Морфология“ (01.06.26) – 1 брой за редовно обучение „Антропология” (01.06.01) – 1 брой за редовно обучение „Вирусология“ (01.06.13) – 1 брой за редовно обучение и 1 брой за задочно обучение.
  В срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г. вкл. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса: +


  1. Заявление до директора на ИЕМПАМ – БАН по образец (заявление за редовно обучение, заявление за задочно обучение)
  2. Автобиография по европейски образец
  3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложения за взетите изпити или уверение за дипломиране*
  4. Удостоверение за признато от Министерство на образованието и науката (МОН) висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Актуално медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  6. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  7. Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни – попълва се при подаване на документите (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  8. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че кандидатът не е зачислен в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (образец)
  9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  10. Фактура за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)
  11. Копие от документите за гражданство за чуждестранни граждани
  * До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
  Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
  Изпитите ще се проведат:
  по специалността от 07.12 до 11.12.2020 г.
  по чужд език от 14.12 до 18.12.2020 г.
  Изисквания:
  Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ 4.50 и по западен език не по-малко от „добър“ 4.00.
  За справки: тел. 02 979 23 11
  Начало на докторантурите – 01.01.2021 г.

публикувано на 10.08.2020г. 15:00ч.

 • Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология на БАН представя постерната изложба „Големите епидемии в историята“ от 24 юни до 30 ноември 2020 г. в сградата на Националния антропологичен музей, бул. „Цариградско шосе“ 73 +

  Актуалната тема е представена по интересен и достъпен за посетителя начин, като му предлага възможността да оцени случващото се през призмата на историята и да погледне на епидемиите като на „учител“ и „архитект“ на модерния свят. Автори на изложбата са доц. Р. Стоев и д-р М. Христова-Пенкова. В знак на благодарност към медицинските работници, ангажирани в борбата с COVID 19 Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН им предоставя вход свободен за посещение на изложбата. Изложбата може да бъде видяна от 24 юни до 30 ноември 2020 г. в сградата на Националния антропологичен музей, бул. „Цариградско шосе“ 73.
  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

публикувано на 22.06.2020г. 15:30ч.

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Василена Иванова Дакова на тема "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ" на 28 май 2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 27.05.2020г. 10:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Василена Иванова Дакова на тема "ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ" на 25 март 2019 г. от 11:30 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 11.03.2019г. 10:00


публикувано на 30.01.2020г. 12:00ч.


публикувано на 30.01.2020г. 12:00ч.


публикувано на 13.01.2020г. 14:00ч.

 • Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН ви кани на изложбата „Подводна зависимост“ на 18.12.2019г.(сряда) от 18:00ч. до 1.01.2020 г. в 18:00 ч. +

  Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН ви кани на изложбата „Подводна зависимост“. Така е нарекъл изложбата си инструкторът по подводни спортове Пламен Вукадинов. Фотографии, които хващат приятелски за ръка всеки и го водят в един много различен свят. Свят, който разказва приказки. Свят, в който обитатели и гости са любопитни един към друг. Там е мястото, където приятелството е много по-силно от това, на което сме свикнали. Място, където всеки вярва на другия и знае, че може да разчита на него. Там, под водата. И вие сте любопитни, нали? Ще ви очакваме, за да споделим заедно тези емоции. Събитието е с кауза. Благотворителна! Средствата от всяка една закупена снимка ще отидат в помощ на нашите приятели от ParaKids. Домакин е Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей ИЕМПАМ-БАН. Денят – 18 декември от 18 часа. Медийни партньори – Дарик радио и Държавник. Фотографии на Пламен ще са част и от още нещо – Дарик Благотворителен търг. Две каузи – недоносените деца на България и децата от аутистичния спектър. Преди година Пламен Вукадинов предостави на тази инициатива своята книга „Адреналинът е моята стихия. Истински истории от Голямото синьо“. А, да не забравим – той е основна движеща сила в предаването на Дарик „Голямото синьо“. Неделя, след новините в 8 и половина сутринта.
  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

публикувано на 17.12.2019г. 12:00ч.

ЮБИЛЕЕН НАУЧЕН ПАНАИР „150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“
Повече информация

публикувано на 10.12.2019г. 15:50ч.


публикувано на 29.11.2019г. 16:20ч.

Програмата на Четиринадесета Работна среща „БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИ, СИНТЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ” която ще се проведе на 02-04 декември 2019 г. в Института.
Повече информация

публикувано на 29.11.2019г. 16:20ч.

 • Институтът отдава под наем сеновал за склад (работилница) с площ 150 кв. м.
  Институтът отдава под наем 1 кв. м. площ за монтиране на кафе автомат, находящ се на адрес: гр. София, ул. 'Акад. Г. Бончев', бл. 25. Лице за контакти: инж. Борислав Павлов тел: 02/979 3713 +

публикувано на 28.11.2019г. 15:23ч.

 • Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН е част от новата програма "ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА" +

  Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН участва в програмата "Образование с наука" с три обучителни модула: "Пътят на човека", "Човешкото тяло" и Лаборатория "Млад из/следовател". Те са подготвени и разработени от нашите специалисти в съответствие с училищните програми, като дават възможност на учениците практически да приложат наученото в училище, да надградят знанията и да придобият нови умения. Образователните програми в Националния антропологичен музей се провеждат два пъти в седмицата (вторник и четвъртък) след предварителна заявка по телефона или електронната поща на музея: 02/871 83 75 museum.nam.ban@gmail.com
  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

публикувано на 12.11.2019г. 14:00ч.

На 02-04 декември 2019 г. в Института ще се проведe: Четиринадесета Работна среща „БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИ, СИНТЕТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ”
Програма
Покана
Заявка за участие
Бланка за рецензенти
публикувано на 05.11.2019г. 10:30

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН (ИЕМПАМ-БАН) представя най-значимите резултати от дългогодишните научни изследвания на учените от звеното в постерна изложба на Моста на влюбените НДК. +

  Днес, 2 октомври 2019 г., Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски официално откри изложбата, посветена на 150-годишнината на най-престижната научна институция в страната. Главният научен секретар проф. Евдокия Пашева представи изложбата и подчерта значението и ролята на академията, като световен научен център.
  На тържественото събитие своите приветствия към учените от БАН поднесоха зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, зам.-министърът на културата Румен Димитров и Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ в Столична община.
  Изложбата може да бъде разгледана от гражданите и гостите на столицата до 14 октомври.
  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

публикувано на 02.10.2019г. 21:00ч.

На 12 октомври (събота) по повод празника на Българската академия на науките музеите и Ботаническата градина на БАН ще са с „вход свободен“ за посетители в т.ч. и Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН
Повече информация
публикувано на 01.10.2019г. 18:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Весела Симеонова Петрова на тема "Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори" на 08 октомври 2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 17.09.2019г. 10:20

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН представя гостуващата изложба „Болести и лечение през вековете“, организирана съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен и Общинският исторически музей - Средец +

  Временната експозиция е създадена с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Представени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите от антрополозите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи. В експозицията може да се видят и ампули, в които се е съхранявало универсалното през средновековието лекарство териак, възприемано като средство за лекуване на всички болести. Изложбата бе открита на празника на билките и билкарството – Еньовден в музея на Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ и ще бъде отворена за посетители до 31 август 2019 г.
  Информацията вече е публикувана на фейсбук страницата на музея.
  ТВ СКАТ
  БНР Бургас
  в-к Десант

публикувано на 04.07.2019г. 10:30ч.

Във връзка с 30-годишнината от основаването на Лаборатория Биологично активни полимери, ИП-БАН изказват своите благодарности към приноса в съвместните ни научни изследвания към професор Ренета Тошкова и гл. ас. Ани Георгиева.
Награда
публикувано на 02.07.2019г. 15:10

 • На 28.06.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г.„Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“ +

  Проектът e изпълняван от ИЕМПАМ-БАН в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от проектните дейности и ползите за младите изследователи за развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Поканени са да присъстват всички, които проявяват интерес.

публикувано на 24.06.2019г. 14:30ч.

На 03-05 юли 2019 г. в Института ще се проведe: Десета Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските проучвания”
Програма
Покана
Заявка за участие
Бланка за рецензенти br>обновено на 02.07.2019г. 15:10

публикувано на 03.06.2019г. 14:40


публикувано на 29.05.2019г. 17:00ч.


публикувано на 29.05.2019г. 17:00ч.


публикувано на 29.05.2019г. 15:00ч.

Програма за "Европейска нощ на музеите 2019" на Националния антропологичен музей при Института
Повече информация

публикувано на 10.05.2019г. 15:00ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Вера Иванова Кольовска, доктор
Повече информация
публикувано на 12.04.2019г. 16:31ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Емилия Бориславова Петрова, доктор
Повече информация
публикувано на 12.04.2019г. 16:30ч.

 • Националният антропологичен музей при Института представи обновената визия на постоянната си експозиция по случай 12 години от своето създаване +

  Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Дейността на най-младият музей в структурата на БАН е изключително важна, т.к. това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали днешните български земи от древността до днес.
  Събитието се проведе на 11 април в сградата на музея и бе посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Ръководителят на НАМ при ИЕМПАМ-БАН, доц. д-р Атанас Кацаров представи обновената част от постоянната експозиция, която обхваща дълъг период от човешката еволюция – от реконструкция на живота на пещерните хора до двойноспиралния модел на молекулата на ДНК. Д-р Кацаров акцентира върху приликите между всички човешки същества, независимо от различията в цвета на кожата, косата, очите.
  Проф. Светлозара Петкова, директор на ИЕМПАМ-БАН, поздрави екипа на музея и подчерта ефективната приемственост между поколенията учени в областта на антропологията, довела до създаването и успешното развитие през изминалите години на Националния антропологичен музей. Доц. д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ-БАН и Венцислава Крумова, директор на РИМ-Перник, лично поднесоха приветствия към ръководството и служителите на НАМ, и заявиха своите намерения за бъдещи съвместни инициативи и проекти между музейните институции.
  Ръководството на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН получи поздравителни адреси и пожелания за бъдещи успехи от Националния военноисторически музей, Националния политехнически музей, Исторически музей-Полски Тръмбеш, Градска художествена галерия-Варна и други музеи от цялата страна.

  Повече информация

публикувано на 12.04.2019г. 16:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отбеляза участието си в Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ +

  Тържественото честване се състоя при Българската академия на науките на 26 март 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.
  На събитието присъстваха Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; представители на Ръководството на БАН; Директори на институти на БАН и на различни музеи от цялата страна; Декани на факултети и ръководители на катедри.

публикувано на 27.03.2019 13:30ч.

Институтът обявява Протокол 1, Доклад и Решенията по процедура пряко договаряне с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по четири обособени позиции“.
Повече информация

публикувано на 06.03.2019г. 16:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научно направление 4.3. Биологически науки, по 01.06.01. Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ бр.5 от 15 януари 2019 г. стр.220. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник


публикувано на 23.01.2019г. 13:30ч.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката

обновено на 17.1.2019 15:45ч.

обновено на 16.1.2019 17:00ч.

публикувано на 21.12.2018 13:30ч.

Институтът обявява Доклад и решение за изменение по обособена позиция 1 по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 04.10.2018г. 16:30ч.

Институтът обявява Протокол1 и решенията по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 03.10.2018г. 11:40ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, публикува атестационната карта по която ще се извърши оценка на научно-изследователската дейност на служителите му за периода 2014-2018г.

Карта за попълване ver.3

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН


обновено на 26.09.2018г. 11:00ч.

публикувано на 19.09.2018г. 15:30ч.

Институтът обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 12 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 03.08.2018г. 14:30ч.

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, ще се проведе вторият Научен семинар по проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“.
Повече информация

публикувано на 10.04.2018г. 17:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН организира VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”, която ще се проведе от 8-10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградска шосе 73, гр. София. +

  Приемат се заявки за участие с доклад до 10 мин. или кратко устно съобщение до 5 мин.
  Заявките за участие, с обявена тема и авторски колектив на доклада/кратко съобщение (на български и английски език), ще се приемат до 31.03.2018 г. на e-mail: morphodays2018@gmail.com
  Официален език на конференцията – английски и български език с презентации, оформени на английски език.
  Докладите и съобщенията ще бъдат отпечатани на английски език в пълен текст в том 25 (кн. 3-4) на списанието Acta morphologica et anthropologica. Оформените статии в обем до 5 стр. (текст и фигури) ще се приемат в електронен вид до 15-ти септември 2018 г.
  От Организационния комитет
  Повече информация


обновено на 16.03.2018г. 16:50ч.

публикувано на 12.03.2018г. 16:50ч.

 • The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences organize the 7th National Conference with International Participation “Morphological Days” that will take place on June 8-10, 2018 in Sofia. The conference venue is The National Anthropological Museum, 73 Blvd. "Tsarigradsko shose", Sofia. +

  Oral presentations (10 min) and short oral presentations (3 min) will be accepted.
  Participation requests with title of presentations and authors names in English will be accepted till March 31, 2018 at the e-mail: morphodays2018@gmail.com
  Full text of presentation (max 5 pages including text and figures) will be published in English in Acta morphologica et anthropologica vol 25 (3-4), edition of IEMPAM-BAS and Bulgarian Anatomical Society. Manuscripts including text and figures should not exceed 5 pages. They should be submitted electronically no later than September 15th 2018.
  Organizing Committee
  More information


update: 16.03.2018 16:50

publish: 12.03.2018 16:50

На 15.03.2018 г. от 9:00 ч. в сградата на ИЕМПАМ-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев”, Бл. 25, етаж 2, зала 239, ще се проведе открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедура публично състезание с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“.
Съобщение

публикувано на 12.03.2018г. 16:31ч.

Институтът публикува Протокол 1 по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Протокол 1

публикувано на 1.03.2018г. 12:30ч.

Институтът публикува писмени разяснения към постъпили въпроси по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Писмени разяснения No.3

публикувано на 19.02.2018г. 15:30ч.

Писмени разяснения No.2

публикувано на 14.02.2018г. 11:00ч.

Писмени разяснения No.1

публикувано на 12.02.2018г. 15:00ч.

Институтът обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по 16 обособени позиции.
Повече информация

публикувано на 02.02.2018г. 15:30ч.

На 22 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ, етаж 2, ще се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информация

публикувано на 18.01.2018г. 11:00ч.