НОВИНИ И ОБЯВИ

На 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН ще се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
Повече информация

публикувано на 16.10.2017г. 16:00ч.

На 16.10.2017 г. Националният антропологичен музей към Институтa по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките открива гостуваща изложба в Перник
Повече информация

Постер

публикувано на 13.10.2017г. 9:30ч.

На 09.10.2017 г. стартира първият обучителен модул за участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Модулът „Нови съединения и нанотехнологии за подобряване качеството на живот” е с интердисциплинарна насоченост и включва 100 часа лекции и практически занятия. Обучението ще осигури компетентност в областта на дизайн и синтез на нови химични съединения и наноматериали, които се разработват за приложение в медицината за диагностични и терапевтични цели. Ще се обърне внимание на методите и средствата за извличане на природни биологично-активни съединения от лечебни растения. Ще се усвоят знания за намиране на подходящи тест-системи за безвредност на новите съединения и материали, което да намалява риска от страничните ефекти при тяхното използване за лечение на социално-значими заболявания. Обучението ще се проведе в периода м. октомври – м. декември 2017 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН, етаж 2. Достъпно е не само за участниците в целевата група на проекта, но и за всички, които проявяват интерес.
публикувано на 06.10.2017г. 14:30ч.

На 21 септември 2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН , етаж 2, ще се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информация

публикувано на 18.09.2017г. 14:30ч.

Институтът обявява Протокол№ ОП-02-2/24.08.2017 г. по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 24.08.2017г. 15:00ч.

Нашата колежка доц. Йорданка Глухчева е номинирана за 10-те най-изявени млади личности в света за 2017 г. Сега имаме възможност да я подкрепим във финалния етап на състезанието като дадем „Like“ за нея на официалното публично онлайн гласуване ТУК
- https://toyp.jci.cc/ и като споделим тази информация, за да може повече хора да я подкрепят. Повече информация
Репортаж по Нова Телевизия
Репортаж по България он Ер
Репортаж от Телевизия Европа
Репортаж в Plus.bg
Репортаж по БНР

актуализирано на 24.08.2017г. 15:00ч.

публикувано на 18.08.2017г. 17:30ч.

Институтът обявява Протокол№ ОП-02-1/15.08.2017 г. по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 16.08.2017г. 13:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП към АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ с Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН” Повече информация

публикувано на 1.08.2017г. 10:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките спечели финансиране по 4 проекта. Два от проектите са в конкурса “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” и са с ръководители гл. ас. Валерия Дилчева и докторант Милена Главчева. Останалите два проекта са разработени от учените от Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН и ще получат финансиране от Министерството на културата. Предвиждат създаване на временна изложба „Болест и лечение през вековете по българските земи” и изграждане на „Учебен музей - моето тяло”.
публикувано на 17.06.2017г. 16:20ч.

На 3 юли 2017 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН доц. Йорданка Глухчева ще изнесе академична лекция на тема „Механизми на въздействие на химични агенти върху хемопоезата и тяхното биоакумулиране в различни органи на гризачи при субакутно, акутно и хронично третиране“.
публикувано на 29.06.2017г. 19:20ч.

На 28 юни 2017 г. в Регионален исторически музей – Враца бе открита гостуващата изложба на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН „Погребални практики в нашите земи от Праисторията до Средновековието“. Изложбата включва девет информационни табла, представящи накратко различните погребални практики, засвидетелствани в нашите земи, както и реконструкции на гробове от Праисторията до Средновековието.публикувано на 29.06.2017г. 17:30ч.

Публикуван е електронният вариант на книжката Acta Morphologica et Anthropologica Volume 24


Повече информация


публикувано на 29.06.2017г. 15:00ч.

В периода 14-16 юни 2017 г. в Заседателната зала на Института ще се проведе Осма Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания”. Повече информация:


Покана

Програма

публикувано на 13.06.2017г. 15:20ч.

ПОКАНА за набиране на участници в целевата група на проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“, договор BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


Повече информация

Заявка за участие

публикувано на 09.06.2017г. 11:00ч.

Публикуван е електронният вариант на книжката с резюмета и пълни текстове от XI Работна среща „Биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти”, която се проведе в периода 14-16 декември 2016 г.


Повече информация


публикувано на 8.06.2017г. 12:00ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН сключи договор по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.
Проектът е насочен към повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на младите изследователи и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Предвиждат се три обучителни модула и осигуряване на финансова подкрепа за материали и консумативи, публикации в престижни научни списания, участие в научни форуми. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
публикувано на 8.06.2017г. 9:30ч.

Националният антропологичен музей към Института посрещна над 3 хиляди гости в рамките на 13-тото издание на Европейската нощ на музеите. Огромният брой посетители бяха заинтригувани от богатата и разнообразна програма, насочена към популяризиране на антропологията като наука.
Демонстрацията на създаване и принтиране на 3D модели на човешки кости, изследването и оценката на телесния състав чрез биоимпедансен анализ, както и лекцията „Можем ли да предотвратим инсулта”, предизвикаха заслужен интерес, който бе отразен в медиите.
3D принтиране на кости събра десетки в Националния антропологичен музей
Хиляди черпаха знания в Нощта на музеите у нас

Фолклорика

публикувано на 18.05.2017г. 14:00ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция "Антропология и Анатомия" към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. Виктория Светомирова Русева, доктор
Повече информация
публикувано на 25.05.2017г. 13:30ч.

Институтът обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "доцент" за нуждите на секция "Антропология и Анатомия" към ИЕМПАМ - БАН с единствен кандидат гл. ас. д-р Атанас Живков Кацаров, доктор
Повече информация
публикувано на 25.05.2017г. 13:30ч.


Поздравителeн адрес от министъра на културата по повод 18 май – Международния ден на музеите

публикувано на 18.05.2017г. 11:00ч.

На 20 май 2017 г. Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН ще се включи в 13-то издание на Европейската нощ на музеите. Той ще отвори врати в 15:00 ч. и ще посреща посетители до 24:00 ч. Входът за посещения е безплатен. Програмата е богата и разнообразна, като основните акценти може да видите тук:


Програма на НАМ в Европейската нощ на музеите

публикувано на 15.05.2017г. 17:30ч.

Институтът отбеляза 10-тата годишнина от създаването на Националния антропологичен музей (НАМ). Официалното честване се състоя на 26.04.2017 г. от 18:00 ч. в НАМ на бул. „Цариградско шосе“ №73. Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Президента на Република България, Председателя на БАН, научни и културни институции. На честването бяха представени изложбата „Антропологията в България“ и новите постижения в областта на антропологичните изследвания.


Поздравителeн адрес от Президента на Република България

Поздравителeн адрес от Председателя на БАН

Поздравителeн адрес от Института по математика и информатика - БАН

Поздравителeн адрес от Медицински университет - Пловдив

Поздравителeн адрес от Регионален Исторически Музей - Стара Загора

Поздравителeн адрес от Исторически Музей - Оряхово

публикувано на 15.05.2017г. 16:00ч.

Институтът дава под наем :

  • помещения от 55 кв. метра в едноeтажна сграда.
  • стаи от 15-17 кв. метра в бл. 25 административната сграда на института, разполага с ток, вода, телефон, парно и физическа охрана.
  • помещение 250 кв. метра с външни клетки за гледане на животни.

    За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; 088 600 3676; e-mail: iempam@bas.bg

    редактирано на 13.03.2017г.