НОВИНИ И ОБЯВИ

На основание Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на БАН, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отдава под наем помещение от 113 кв.м. за склад или работилница в сграда Вивариум срещу блок 25, ул. Акад. Георги Бончев. Срок на валидност 17.05.2024г. За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; e-mail: iempam@bas.bg

публикувано на 10.05.2024г.

 • На 14 март 2024 г., от 16 часа в Националния антропологичен музей към Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН, ще бъде открита гостуваща изложба „Богатството на троянската керамика“ от Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – гр. Троян. +

  Изложбата проследява развитието на занаята в троянския край, видовете форми и декорации, грънчарските пещи и инструментите, мястото на грънчарските съдове в троянската къща. Представени са едни от най-известните имена в занаята, като: Данчо Василешки, Никола Николски, Цочо Ковачев, Баю Добрев и Петър Цанков. Разказани са историите на фамилия Йовкови – четири поколения потомствени майстори грънчари и на Йова Раевска – едно от най-големите имена в развитието на художествената керамика в България. Всеки един от експонатите носи своята история и показва част от развитието и разнообразието на троянската керамика в периода от края на IX век до 70-те години на XX век.

публикувано на 14.03.2024г. 10:00

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей обявява Конкурс за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. +

  В съответствие със Заповед № I-59/19.02.2024 г. на Председателя на БАН, ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023-2024 г. за 1 докторант по специалност „Вирусология“ (01.06.13), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за задочна форма на обучение;
  Подаване на документите: от 05.03.2024 г. със срок от два месеца. Кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:
  1. Заявление до директора на ИЕМПАМ – БАН по образец
  2. Автобиография по европейски образец
  3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложения за взетите изпити или уверение за дипломиране*
  4. Удостоверение за признато от Министерство на образованието и науката (МОН) висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Актуално медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  6. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  7. Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни – попълва се при подаване на документите (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  8. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че кандидатът не е зачислен в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (по образец)
  9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  10. Фактура за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)
  11. Копие от документите за гражданство за чуждестранни граждани
  * До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
  Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
  Изпитите ще се проведат:
  по специалността от 10.06 до 14.06.2024 г.
  по чужд език от 17.06 до 21.06.2024 г.
  Изисквания:
  Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ 4.50 и по западен език не по-малко от „добър“ 4.00.
  За справки: тел. 02 979 23 11

публикувано на 27.02.2024г. 15:00

На основание Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на БАН, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отдава под наем помещение от 84 кв.м. за склад или работилница в сграда Вивариум срещу блок 25, ул. Акад. Георги Бончев. Срок на валидност 29.02.2024г. За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; e-mail: iempam@bas.bg

публикувано на 21.02.2024г.

На основание Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на БАН, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отдава под наем помещение от 58 кв.м. за склад или работилница в сграда Вивариум срещу блок 25, ул. Акад. Георги Бончев. Срок на валидност 29.02.2024г. За контакти: Борислав Павлов, тел.02/979 3713; e-mail: iempam@bas.bg

публикувано на 21.02.2024г.

Институтът обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ (01.06.26). Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ 29-ти декември 2023г. стр. 84. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.


публикувано на 30.12.2023г. 16:00ч.


публикувано на 28.12.2023г. 16:00ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН чества 70 години. +

  На 29 ноември 2023 г., от 14:00 часа в Големия салон на БАН се проведе тържествено събрание по случай 70-годишнината на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките.В рамките на честването бяха отбелязани две големи годишнини – 120 години от рождението на акад. Асен Иванов Хаджиолов и 125 години от рождението на акад. Ксенофонт Андреев Иванов.
  Снимки от честването:

публикувано на 04.12.2023г. 15:00

Институтът обявява защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.01 “Антропология”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) на доц. Силвия Янакиева Николова, доктор на тема "МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧЕРЕПНИТЕ ШЕВОВЕ МИКРОСТРУКТУРА, ФИЗИОЛОГИЧНО ЗАТВАРЯНЕ, МЕТОПИЗЪМ" на 07.11.2023 г. от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 16.10.2023г. 10:00

Уважаеми колеги, на 12.10.2023 г. от 11:00 ч. в платформата Zoom ще се проведе среща с фирма РИСК Електроник. На срещата ще бъдат представени дейностите на фирмата, опита й в сферата на информационните технологии и ще бъдат обсъдени възможности за партньорство. Линк за срещата: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81841971022?pwd=VEZyUjNKSGY5M2M4cnVudGY1YmtLdz09
публикувано на 10.10.2023г. 11:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023
Повече информация
публикувано на 05.10.2023г. 17:00

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. +

  В съответствие със Заповед № I-142/12.07.2023 г. на Председателя на БАН, ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023-2024 г. по следните специалности: „Морфология“ (01.06.26), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Антропология“ (01.06.01), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 2 броя за редовно обучение; „Вирусология“ (01.06.13), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Патология на животните“ (04.03.06), професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина“ – 1 брой за редовно обучение; „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ (04.03.07), професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина“ – 1 брой за редовно обучение.
  В срок от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. вкл. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:
  1. Заявление до директора на ИЕМПАМ – БАН по образец
  2. Автобиография по европейски образец
  3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложения за взетите изпити или уверение за дипломиране*
  4. Удостоверение за признато от Министерство на образованието и науката (МОН) висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Актуално медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  6. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  7. Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни – попълва се при подаване на документите (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  8. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че кандидатът не е зачислен в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (по образец)
  9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  10. Фактура за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)
  11. Копие от документите за гражданство за чуждестранни граждани
  * До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
  Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
  Изпитите ще се проведат:
  по специалността от 04.12 до 08.12.2023 г.
  по чужд език от 11.12 до 15.12.2023 г.
  Изисквания:
  Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ 4.50 и по западен език не по-малко от „добър“ 4.00.
  За справки: тел. 02 979 23 11
  Начало на докторантурата – 01.01.2024 г.

публикувано на 08.8.2023г. 12:00


публикувано на 05.07.2023г. 16:00ч.

Изложба за лечебната сила на природата в Националния антропологичен музей
Лечебната сила на природата е във фокуса на най-новата изложба на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология на Българската академия на науките „Materia medica“. Тя се организира в партньорство с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ще бъде открита на Еньовден, 24 юни, от 13:00 ч.


публикувано на 19.06.2023г. 10:45ч.

Програма за "Европейска нощ на музеите - София 2023" на Националния антропологичен музей при Института
Повече информация


публикувано на 10.05.2023г. 10:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.38 от 28 април 2023 г. стр.79


публикувано на 28.04.2023г. 12:30ч.

Заповед във връзка с официалните празници - Ден на труда и Гергьовден, и "Европейска нощ на музеите - София 2023" относно промяната на работното време на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН
Повече информация


публикувано на 26.04.2023г. 12:00 ч.

Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 1 място зануждите на секция „Експериментална морфология" при ИЕМПАМ-БАН. Краен срок за подаване на документи – 29 април 2023 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 9792311.1. Заявление 2. Мотивационно писмо 3. Автобиография 4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационнастепен „магистър“5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатътима такава6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ) 8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения идруги научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
публикувано на 29.03.2022г. 14:00 ч.

Академичен семинар на тема: „Естрогени и мъжки фертилитет“ - Лектор: член кор. проф. Нина Атанасова, Класическото становище, че естрадиолът е женски полов хормон, а тестостеронът е мъжки, намира по-широко измерение в контекста на съвременната представа за ролята на естрогените в мъжките индивиди, което налага преосмисляне на значението на андрогени и естрогени за мъжката полова диференциация и репродуктивна функция.
ЛИНК
публикувано на 24.03.2023г. 12:00

ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на 1 докторант по специалност „Имунология“ (01.06.23), професионално направление 4.3 „Биологически науки” за учебната 2022-2023 г., редовна форма на обучение в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.В срок от 14.03.2023 до 12.05.2023 г. вкл. кандидатите подават документи за участие
Повече информация
публикувано на 06.03.2023г. 10:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Здравка Димитрова Петрова на тема "Антитуморна активност на новосинтезирани комплекси на рутений с шифови бази при първични и постоянни клетъчни линии" на 14 март 2023г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 28.02.2023г. 13:00

По случай Деня на Дарвин, на 12.02 бе направен репортаж в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ. Материалът бе излъчен по БНТ в предаването "Отблизо".
Препратка към сайта на предаването


публикувано на 13.02.2023г. 17:00 ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей ви кани на Изложба - Представяне “ТРОIА на Патер Апалилуна”, с автор Никола де Зеко +

  Книгата “ТРОIА на Патер Апалилуна” на Никола де Зеко рисува картини и разказва за събития през периода от 3500 г. пр. Хр., до късната Античност и началото на Средновековието (VI-VII в. сл. Хр.). Троянската война е представена чрез троянските герои и техните съюзници, с имената им от Омировата ИЛИАДА, както и чрез лидерите на петте легиона, защитавали града. Историческата приказка “ТРОIА на Патер Апалилуна” проследява и пътя на Антенор от Троя, предвождал след войната част от пафлагонците от Анатолия към земите на днешна Италия. Интересът на автора към античната история възниква в детството и прераства, заедно с пътуванията му по историческите места, в една нова кауза – изследване на общата антична анатолийска история на балканските и италийските народи. Събитието ще се състои на 12.01.2023 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. В сградата на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН София, бул.”Цариградско шосе” 73

публикувано на 06.1.2023г. 12:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки: по научна специалност „Антропология“ (01.06.01) – един за нуждите на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН; по научна специалност „Биохимия“ (01.06.10) – един за нуждите на секция „Патология“, двата със срок за подаване на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
публикувано на 03.01.2023г. 13:00 ч.

Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 1 място зануждите на секция „Експериментална паразитология“ при ИЕМПАМ-БАН. Краен срок за подаване на документи – 16 януари 2023 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 9792311.1. Заявление2. Мотивационно писмо3. Автобиография4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационнастепен „магистър“5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатътима такава6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения идруги научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
публикувано на 16.12.2022г. 13:00 ч.