НОВИНИ И ОБЯВИ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023
Повече информация
публикувано на 05.10.2023г. 17:00

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. +

  В съответствие със Заповед № I-142/12.07.2023 г. на Председателя на БАН, ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2023-2024 г. по следните специалности: „Морфология“ (01.06.26), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Антропология“ (01.06.01), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 2 броя за редовно обучение; „Вирусология“ (01.06.13), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19), професионално направление 4.3 „Биологически науки” – 1 брой за редовно обучение; „Патология на животните“ (04.03.06), професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина“ – 1 брой за редовно обучение; „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ (04.03.07), професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина“ – 1 брой за редовно обучение.
  В срок от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. вкл. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:
  1. Заявление до директора на ИЕМПАМ – БАН по образец
  2. Автобиография по европейски образец
  3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложения за взетите изпити или уверение за дипломиране*
  4. Удостоверение за признато от Министерство на образованието и науката (МОН) висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Актуално медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  6. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  7. Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни – попълва се при подаване на документите (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
  8. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че кандидатът не е зачислен в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (по образец)
  9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  10. Фактура за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)
  11. Копие от документите за гражданство за чуждестранни граждани
  * До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
  Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.
  Изпитите ще се проведат:
  по специалността от 04.12 до 08.12.2023 г.
  по чужд език от 11.12 до 15.12.2023 г.
  Изисквания:
  Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ 4.50 и по западен език не по-малко от „добър“ 4.00.
  За справки: тел. 02 979 23 11
  Начало на докторантурата – 01.01.2024 г.

публикувано на 08.8.2023г. 12:00


публикувано на 05.07.2023г. 16:00ч.

Изложба за лечебната сила на природата в Националния антропологичен музей
Лечебната сила на природата е във фокуса на най-новата изложба на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология на Българската академия на науките „Materia medica“. Тя се организира в партньорство с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ще бъде открита на Еньовден, 24 юни, от 13:00 ч.


публикувано на 19.06.2023г. 10:45ч.

Програма за "Европейска нощ на музеите - София 2023" на Националния антропологичен музей при Института
Повече информация


публикувано на 10.05.2023г. 10:30ч.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ - БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
Обявата в Държавен вестник бр.38 от 28 април 2023 г. стр.79


публикувано на 28.04.2023г. 12:30ч.

Заповед във връзка с официалните празници - Ден на труда и Гергьовден, и "Европейска нощ на музеите - София 2023" относно промяната на работното време на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН
Повече информация


публикувано на 26.04.2023г. 12:00 ч.

Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 1 място зануждите на секция „Експериментална морфология" при ИЕМПАМ-БАН. Краен срок за подаване на документи – 29 април 2023 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 9792311.1. Заявление 2. Мотивационно писмо 3. Автобиография 4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационнастепен „магистър“5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатътима такава6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ) 8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения идруги научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
публикувано на 29.03.2022г. 14:00 ч.

Академичен семинар на тема: „Естрогени и мъжки фертилитет“ - Лектор: член кор. проф. Нина Атанасова, Класическото становище, че естрадиолът е женски полов хормон, а тестостеронът е мъжки, намира по-широко измерение в контекста на съвременната представа за ролята на естрогените в мъжките индивиди, което налага преосмисляне на значението на андрогени и естрогени за мъжката полова диференциация и репродуктивна функция.
ЛИНК
публикувано на 24.03.2023г. 12:00

ИЕМПАМ обявява конкурс за прием на 1 докторант по специалност „Имунология“ (01.06.23), професионално направление 4.3 „Биологически науки” за учебната 2022-2023 г., редовна форма на обучение в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.В срок от 14.03.2023 до 12.05.2023 г. вкл. кандидатите подават документи за участие
Повече информация
публикувано на 06.03.2023г. 10:00

Институтът oбявява защита на дисертационен труд на асистент Здравка Димитрова Петрова на тема "Антитуморна активност на новосинтезирани комплекси на рутений с шифови бази при първични и постоянни клетъчни линии" на 14 март 2023г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2
Повече информация
публикувано на 28.02.2023г. 13:00

По случай Деня на Дарвин, на 12.02 бе направен репортаж в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ. Материалът бе излъчен по БНТ в предаването "Отблизо".
Препратка към сайта на предаването


публикувано на 13.02.2023г. 17:00 ч.

 • Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с Национален антропологичен музей ви кани на Изложба - Представяне “ТРОIА на Патер Апалилуна”, с автор Никола де Зеко +

  Книгата “ТРОIА на Патер Апалилуна” на Никола де Зеко рисува картини и разказва за събития през периода от 3500 г. пр. Хр., до късната Античност и началото на Средновековието (VI-VII в. сл. Хр.). Троянската война е представена чрез троянските герои и техните съюзници, с имената им от Омировата ИЛИАДА, както и чрез лидерите на петте легиона, защитавали града. Историческата приказка “ТРОIА на Патер Апалилуна” проследява и пътя на Антенор от Троя, предвождал след войната част от пафлагонците от Анатолия към земите на днешна Италия. Интересът на автора към античната история възниква в детството и прераства, заедно с пътуванията му по историческите места, в една нова кауза – изследване на общата антична анатолийска история на балканските и италийските народи. Събитието ще се състои на 12.01.2023 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. В сградата на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН София, бул.”Цариградско шосе” 73

публикувано на 06.1.2023г. 12:00

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки: по научна специалност „Антропология“ (01.06.01) – един за нуждите на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН; по научна специалност „Биохимия“ (01.06.10) – един за нуждите на секция „Патология“, двата със срок за подаване на документите 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
публикувано на 03.01.2023г. 13:00 ч.

Институтът обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” – 1 място зануждите на секция „Експериментална паразитология“ при ИЕМПАМ-БАН. Краен срок за подаване на документи – 16 януари 2023 г. Справки и документи – в Деловодството на ИЕМПАМ-БАН, ет. 2, стая 209, тел. 9792311.1. Заявление2. Мотивационно писмо3. Автобиография4. Копие на диплома за висше образование за образователно-квалификационнастепен „магистър“5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатътима такава6. Медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)7. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения идруги научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
публикувано на 16.12.2022г. 13:00 ч.