Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява защита на дисертационен труд за присъждане на академична научна степен “доктор на науките” (01.06.01 “Антропология”, Професионално направление 4.3. „Биологични науки“) на доц. Силвия Янакиева Николова, доктор
на тема "МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧЕРЕПНИТЕ ШЕВОВЕ МИКРОСТРУКТУРА, ФИЗИОЛОГИЧНО ЗАТВАРЯНЕ, МЕТОПИЗЪМ"
на 07.11.2023 г. (вторник) от 13:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09 - 37/ 27.07.2023 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Член - кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 3. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор - директор
  резервен член:
 4. проф. д-р Мери Любенова Димова, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. Проф. д-р Стефан Сивков, дм - МУ - Пловдив
 7. Проф. д-р Димитър Сивриев, дм - МУ - Стара Загора
 8. Проф. д-р Лазар Желев, дм - МУ - София
 9. Проф. д-р Дора Златарева, дм - МУ - София
  резервен член:
 10. Проф. Стоян Павлов, дм МУ - Варна


 11. Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Резюме на автореферат на английски
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. д-р Стефан Сивков, дм - МУ - Пловдив
  Рецензия на английски на Проф. д-р Стефан Сивков, дм - МУ - Пловдив
  Рецензия на Проф. Проф. д-р Лазар Желев, дм - МУ - София
  Рецензия на на английски Проф. д-р Лазар Желев, дм - МУ - София
  Рецензия на Проф. д-р Димитър Сивриев, дм
  Рецензия на на английски Проф. д-р Димитър Сивриев, дм
  Становище на Член - кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на на английски Член - кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на Проф. д-р Дора Златарева, дм
  Становище на на английски Проф. д-р Дора Златарева, дм
  Становище на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на на английски Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
  Становище на на английски Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор