Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Имунология“ (01.06.23) )Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 62/ 26.05.2023 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Чл. кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 3. Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
 4. Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор
  резервен член:
 5. Проф. д-р Мери Любенова Ганчева - Димова, доктор
 6. II. Външни членове:

 7. Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн - ИБИР-БАН
 8. Проф. Румяна Силвиева Миронова, доктор - ИМБ-БАН
 9. Проф. Румяна Димитрова Цонева-Велинова, доктор - ИБФБМИ-БАН
  резервен член:
 10. Доц. д-р Милена Сергеева Мурджева- Андонова, доктор - ИБИР-БАН


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн - ИБИР-БАН
  Рецензия на на английски Проф. Красимира Олегова Тодорова - Хайрабедян, дбн - ИБИР-БАН
  Рецензия на Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор
  Рецензия на английски на Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор
  Становище на Чл. кор. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на на английски Чл. кор. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на Проф. Румяна Силвиева Миронова, доктор - ИМБ-БАН
  Становище на на английски Проф. Румяна Силвиева Миронова, доктор - ИМБ-БАН
  Становище на Проф. Румяна Димитрова Цонева-Велинова, доктор - ИБФБМИ-БАН
  Становище на английски Проф. Румяна Димитрова Цонева-Велинова, доктор - ИБФБМИ-БАН
  Становище на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на на английски Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
  Становище на на английски Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски