Проведени поръчки


ID Номер в АОП 9066822
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- №1/01.08.2017 г.
Дата на създаване 1.08.2017 г. 10:30 ч.
Срок за получаване на оферти 09.08.2017 г. 17:00 ч.
Процедура Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (по реда на глава 26 от ЗОП)
Име „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН”
Документи

Договор № ОП-04-2/20.09.2017 г. между ИЕМПАМ - БАН и "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.

Изисквания към изпълнението на поръчката техническо задание
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.

Протокол№ ОП-02-2/24.08.2017 г.
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.

Протокол№ ОП-02-1/15.08.2017 г.
Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

Информация от АОП
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

Образци за попълване
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

Указания за участие
Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

ВИЖ

ID Номер в АОП ____
Преписка идентиф. номер - БАН ОП-6-2016
Дата на създаване 06.02.2017 г. 14:00 ч.
Процедура Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП
Решение Номер ОП-01-3 от 17.11.2016 г.
Име Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката

Допълнително споразумение към Договор между ИЕМПАМ и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

Договор между ИЕМПАМ и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Гаранция за изпълнение на договора
Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

Приложения към договора Обявление за възложена поръчка

Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора

Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение на Изпълнителя

Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ХАРАКТЕРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТОID Номер в АОП 758254
ID Номер в ИЕМПАМ 758254
Дата на създаване 17.11.2016 г. 14:00 ч.
Процедура Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Решение Номер ОП-01-3 от 17.11.2016 г.
Име Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр. София

Документи

Решение № ОП-01-3 от 17.11.2016 г. за откриване на процедурата

ID Номер в АОП 765930
Дата на създаване 9.01.2017 г. 15:00 ч.
Договор Номер 32122/201 от 22.12.2016 г. - до 30.09.2020 г.

Документи

Договор между ИЕМПАМ – БАН и “Топлофикация София“ ЕАД

Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София" АД на потребители в град София

Обявление за възложена поръчка