Ръководство

Директор


проф. Светлозара ПЕТКОВА, доктор
☎ 979 2311
svetlozarapetkova@abv.bg

Заместник директор


доц. Атанас КАЦАРОВ, доктор
☎ 979 2340
zanasko@gmail.com

ИД- Научен секретар


проф. Димитър КАДИЙСКИ, дмн
☎ 979 2340
dimkad@bas.bg

Председател на Научния Съвет


проф. Нина АТАНАСОВА, дбн
☎ 02 870 65 47
ninaatanassova@yahoo.com