Ръководство
ИД - Директор
проф. д-р Димитър КАДИЙСКИ, дмн
☎ 979 3738
dimkad@bas.bg
ИД - Заместник директор
доц. Светлозара ПЕТКОВА, доктор
☎ 979 2331
svetlozarapetkova@abv.bg
ИД - Научен секретар
проф. Машенка ДИМИТРОВА, доктор
☎ 979 2385
mashadim@abv.bg
Председател на Научния Съвет
проф. Нина АТАНАСОВА, дбн
☎ 02 870 65 47
ninaatanassova@yahoo.com
Председател на Общото събрание на учените
проф. Евгени КИРАЦОВ, доктор
☎ 979 2356
ekirazov@yahoo.com