Секция "Експериментална паразитология"

Ръководител
Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
☎ 979 23 39

Извършва се научно-изследователска дейност върху патологични и клинични аспекти на паразитни заболявания при човека и животните.
Изучават се комплексните механизми на взаимоотношения в системата гостоприемник-паразит и влиянието на геохимичната среда и антропогенния фактор.
Изследванията отговарят на националните и европейски приоритети „Здраве” и „Околна среда”.

Научните и научно-приложните изследвания се провеждат по следните проблеми:

 • Проучване на сложните механизми на взаимодействие в системата паразит-гостоприемник (краен и междинен), от една страна, и от друга – влиянието на геохимичната среда и антропогенния фактор. В тази насока ще се изследва системата ендохелминт-гостоприемник като биоиндикатор за актуалното състоянието на околната среда; мястото на системата в биогеохимичната индикация и патогенезата на микроелементозите (промени в количеството на микроелементите в гостоприемника).

 • Комплексно изследване върху патогенезата, имунитета, клинични прояви и диагностиката при експериментални модели на хелминтози при животни. Особено място се отделя на трихинелозата – една от най-разпостранените опасни зоонози.

 • Разработване и изпитване на нови методи и средства за профилактиката, терапия и контрол на хелминтози – специфични противопаразитни и неспецифични симптоматични средства, в т.ч.

 • - създаване и изпитване на антипаразитни липозомни средства;
  - създаване и изпитване на биологично-активни вещества, инхибитори на клетъчната пролиферация;
  - изпитване на новосинтезирани метални съединения
  - създаване на математически модели за адекватна оценка на профилактиката и терапията на хелминтозите


  НАУЧЕН СЪСТАВ НА
  СЕКЦИЯ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ"

  Професор, Директор, Зав.секцияСветлозара Любомирова Петкова, доктор svetlozarapetkova@abv.bg 9792331 / 2339
  ПрофесорМаргарита Павлова Габрашанска , доктор m_gabrashanska@abv.bg 9792326
  ДоцентМариана Станчева Панайотова-Пенчева, доктор marianasp@abv.bg 9792348
  ДоцентВеселин Нанев Нанев, доктор veselinnanev@abv.bg 9792326
  ДоцентИвелин Ангелов Владов, доктор iepparazit@yahoo.com 9792326 / 3672
  Гл. АсистентДелка Салкова Салкова, доктор dsalkova@abv.bg 9792348
  Гл. АсистентВалерия Тодорова Дилчева, доктор val_dilcheva@yahoo.com 9792331 / 2325
  АсистентЕлвира Борисова Арнаудова
  Биолог Светлана Димитрова Гергова svetlana_gergova@abv.bg 9792372