Секция "Експериментална морфология"

Ръководител
Чл.кор. Нина Атанасова, дбн
☎ 02 870 65 47 / 02 979 2342

Извършва фундаментални и приложни изследвания върху регулаторните механизми на клетъчната диференциация; идентифицират се маркери на отделните фази на развитието с прилагане на експериментални подходи и клинични изследвания.

Изучават се патогенетичните механизми на различни заболявания (дегенеративни, ракови, автоимунни заболявания и инфертилитет) - разработват се методи и се търсят биомаркери, приложими в диагностиката, което разкрива нови перспективи за тяхната профилактика и лечение.
В експериментални моделни системи се отчита влиянието на околната среда и начина на живот върху здравето на човека.
Тематиката съответства на националните и европейски приоритети „Здраве” и „Околна среда”.
Научните и научно-приложните изследвания се провеждат по следните проблеми:


 • Биологична роля и механизъм на действие на ендогенни и екзогенни фактори (физични и химични агенти, хормони и растежни фактори) в полова, нервна, храносмилателна системи и кръв от практическо значение за:
  - идентифициране на биомаркери за инфертилитет и за оценка на риска от индустриални ендокринни дизруптори за мъжкото репродуктивно здраве;
  - изясняване етиопатогенезата на мъжкия инфертилитет;
  - разработки с хематопоетични клетки предшественици за целите на хематологията, трансплантологията и регенеративната медицина;
  - предоставяне на препоръки за диети за здравословно хранене и за хранителни добавки;
  - изучаване в експериментални моделни системи влиянието на околната среда и начина на живот върху здравето на човека.
 • Функционална морфология и междуклетъчни взаимоотношения в нервната система със съответните направления:

 • - миелинилизация и демиелинизация на централната нервна система (ЦНС): експериментално моделиране на множествената склероза, етиопатогенеза и създаване на серумни биомаркери;
  - морфология и реактивност на мозъчната фагоцитна система и на мозъчните клетки при експериментално предизвикани дегенеративни увреждания и заболявания; установяване на нови диагностични маркери за патологични изменения в ЦНС;
  - създаване на експериментални модели за изучаване биологичната активност на амилоидогенните бета-пептиди, преки участници в патогенезата на болестта на Алцхаймер;
  - липиден профил – индикатор за степента на мозъчно увреждане при експериментално предизвикани церебрална исхемия, хипоксия и при различни хранителни режими.
 • Комплексни морфологични хистопатологични и имунологични изследвания върху автоимунни и алергични дерматози.

 • Разработване на нови методи за флуоресцентно цито- и хистохимично локализиране на редица ензими в нормални и туморни тъкани.

 • НАУЧЕН СЪСТАВ НА
  СЕКЦИЯ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ"

  Чл. кор., зав. секция Нина Недева Атанасова, дбн ninaatanassova@yahoo.com 9792336
  Професор Машенка Борисова Димитрова, доктор mashadim@abv.bg 9792385
  Професор Людмил Пенев Кирацов, дбн lkirazov@yahoo.com 9792356
  Професор Мери Любенова Ганчева–Димова, доктор mary_gant@yahoo.com 9792333
  Доцент Йорданка Георгиева Глухчева, доктор ygluhcheva@hotmail.com 9792344
  Доцент Емилия Бориславова Петрова, доктор emiliapetrova@abv.bg 9792302
  Доцент Вера Иванова Кольовска, доктор verakol@abv.bg 9792397/2359
  Доцент Екатерина Христова Павлова, доктор e_bankova@yahoo.com 9792336
  Гл. Асистент Искра Венцеславова Съйнова, доктор isainova@yahoo.com 9792344
  Гл. Асистент Илияна Найденова Илиева, доктор iilieva@abv.bg 9793624
  Биолог Мая Светославова Светославова msvet@bas.bg 9792306
  Инж. Бойчо Андреев Николов bonikolov@mail.bg 9792365
  Мед. лаб. Яна Събева Гочева 979----
  Мед. лаб. Лилия Иванова Георгиева 979----