Профил

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) e създаден на 01 юли 2010 г. като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология (ИЕПП).

В ИЕМПАМ работят 98 души, в т. ч. 47 души научно-изследователски състав (9 професори и 16 доценти, 15 главни асистенти и 7 асистенти;), 9 докторанти и 10 специалисти - магистър/бакалавър.

В ИЕМПАМ се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на хуманната и ветеринарната медицина, в това число морфология, клетъчна биология, патология и антропология, имащи съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. В областта на експерименталната морфология и патологията се изучават патологични и клинични аспекти на актуални заболявания от заразно, незаразно и паразитно естество. Изследват се регулаторните механизми на клетъчната диференциация и се изяснява патогенезата на различни социално-значими заболявания. Разработват се диагностични методи и се идентифицират биомаркери за дегенеративни, ракови и автоимунни заболявания, инфекции и инфертилитет. В експериментални моделни системи се изучават влиянието на околната среда и начина на живот върху здравето на човека. Осъществява се комплексен подход (in vitro, in vivo и in ovo) за изследване на биологичната активност и безопасността на химични и биологични продукти. Извършва се експертна дейност за нуждите на биотехнологичната промишленост и за диагностика на заболявания по животните, съпроводени с големи стопански загуби. Направленията съответстват на националните и европейски приоритети „Здраве”, „Безопасност на храни” и „Околна среда”.

В областта на антропологията се извършва антропологична и антропогенетична характеристика на населението на България; изяснява се развитието на антропологичните типове по българските земи. Изучават се процесите на акцелерация и децелерация; създават се нормативни показатели за физическо развитие; разработват се антропометрични маркери за диагностика на различни заболявания в съответствие с европейските и национални приоритети „Здраве" и „Околна среда".

Националният антропологичен музей е уникална научна, образователна и културна институция, в която се извършват и представят оригинални антропологични реконструкции и експонати и се популяризират съвременните антропологични знания с цел да се съхрани националната памет и идентичност в съответствие с приоритетите „Национална идентичност" и „Културно-историческо наследство".