Настоящи поръчки


ID Номер в АОП 19-390382-001/09.08.19 09:02 ID: 927092 Обявление в АОП
ID Номер в ИЕМПАМ ОП-04-02/09.08.2019.
Дата на създаване 09.08.2019 г. 11:30 ч.
Име „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей“
Документи

Обявление в АОП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Договор ОП-04-02/31.07.2019г.
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1б - „Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества потребление и цени»
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение за ИЕМПАМ - БАН
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Декларация за конфиденциалност ЗП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Линк с Допълнителни документи по процедурата
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.