Настоящи поръчкиID Номер в АОП 828118 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 828142 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- №1/02.02.2018 г.
Дата на създаване 02.02.2018 г. 15:00 ч.
Срок за получаване на оферти 27.02.2018 г. 17:00 ч.
Процедура Публично състезание
Име „Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“
Документи

Договор ОП-04-08/09.05.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-07/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-06/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-05/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-04/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-03/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-02/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Договор ОП-04-01/27.04.2018
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.

Решение ОП-01-10/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-9/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-8/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-7/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-6/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-5/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-4/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-3/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Решение ОП-01-2/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Доклад по чл.103, ал.3/30.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-4/23.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-3/15.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Протокол ОП-02-2/12.03.2018
Дата на публикуване: 30.03.2018 г.

Съобщение
Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

Протокол 1
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.

Писмени разяснения No.3
Дата на публикуване: 19.02.2018 г.

Писмени разяснения No.2
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Писмени разяснения No.1
Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

Обявление на поръчка в АОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Решение за откриване на процедура в АОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Документация
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Техническа спецификация
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Оферта - Приложение 1
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

ЕЕДОП - Приложение 2
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Техническо предложение - Приложение 3
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение 4
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор - Приложение 5
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение 6
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Ценово предложение - Приложение 7
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Проект на договор - Приложение 8
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 66, ал. 1 от ЗОП) - Приложение 9
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 102, ал. 1 от ЗОП) - Приложение 10
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.