Настоящи поръчкиID Номер в АОП 401/03.08.2018г. ID:861024 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
ID Номер в АОП 402/03.08.2018г. ID: 861033 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- 01-11/03.08.2018 г.
Дата на създаване 03.08.2018 г. 14:00 ч.
Срок за получаване на оферти 31.08.2018 г. 17:00 ч.
Процедура Публично състезание
Име „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“
Документи

Решение за изменение обособена позиция 1
Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Доклад
Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 1
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 2
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 3
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 4
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 5
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 6,10 и 12
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 7
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 8
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 9
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Решение по обособена позиция 11
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Протокол No.1
Дата на публикуване: 03.10.2018 г.

Писмени разяснения No.1
Дата на публикуване: 20.08.2018 г.

Обявление на поръчка в АОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Решение за откриване на процедура в АОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Документация
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Техническа спецификация
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Техническа спецификация DOC
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 1 - Оферта
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП XML
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 2 - ЕЕДОП README.txt
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 3 - Техническо предложение
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 5 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 6 - Декларация за срок на валидност на офертата
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 7 - Ценово предложение
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 8 - Проект на договор
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 9 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 66, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (чл. 102, ал. 1 от ЗОП)
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Приложение 11 - Указания
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Дата на публикуване: 03.08.2018 г.