Настоящи поръчки


ID Номер в АОП 9066822
ID Номер в ИЕМПАМ ОП- №1/01.08.2017 г.
Дата на създаване 1.08.2017 г. 10:30 ч.
Срок за получаване на оферти 09.08.2017 г. 17:00 ч.
Процедура Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица (по реда на глава 26 от ЗОП)
Име „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при командировките в чужбина на участниците в Договор № BG05M20P001-2.009-0019, както и при служебните пътувания на работещите от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН”
Документи

Протокол№ ОП-02-1/15.08.2017 г.

Информация от АОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Образци за попълване

Указания за участие

ВИЖ