Настоящи поръчки
Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 ФС-01-33-67/21.12.2020 г.  Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН. Е-31-00-053133/21.12.2020 г.  29.12.2020 г.  1003019


ID Номер в АОП 19-390382-001/09.08.19 09:02 ID: 927092 Обявление в АОП
ID Номер в ИЕМПАМ ОП-04-02/09.08.2019.
Дата на създаване 09.08.2019 г. 11:30 ч. актуализирано на 23.12.2020.
Име „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей“
Документи

Обявление за изменение на Договор № ОП-04-02 / 31.07.2019 г. между ИЕМПАМ и "МОСТ Енерджи" АД
Дата на публикуване: 23.12.2020 г.

Допълнително Споразумение № 1 от 01.12.2020 г. към Договор № ОП-04-02 / 31.07.2019 г. с уникален идентификационен номер на документа:1003019
Дата на публикуване: 29.12.2020 г.


Обявление в АОП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Договор ОП-04-02/31.07.2019г.
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 1б - „Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества потребление и цени»
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение за ИЕМПАМ - БАН
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Декларация за конфиденциалност ЗП
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.

Линк с Допълнителни документи по процедурата
Дата на публикуване: 09.08.2019 г.