Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд Инна Александровна Суликовска на тема "Оптимизиране и адаптиране на метода за определяне на фототоксичност in vitro 3T3 NRU phototoxicity test, към LED – слънчев симулатор Helios-iO" на 02 август 2022г. от 11:00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15 - 54/ 03.06.2022 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор
 2. Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн
  резервен член:
 3. Проф. Мери Любенова Димова, доктор

  II. Външни членове:

 4. Проф. д-р Румяна Силвиева Миронова,дм - ИМБ - БАН
 5. Доц. д-р Людмила Владомирова Кабаиванова - Миланова - ИМикБ - БАН
 6. Доц. д-р Ваня Николова Мантарева - ИОХЦФ-БАН
  резервен член:
 7. Проф. Стефка Германова Танева, дбн - ИБФБМИ - БАН

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. Людмил Пенюв Кирацов, дбн, доктор, доктор
  Рецензия на английски на Проф. Людмил Кирацов, дбн, доктор, доктор
  Рецензия на Доц. Людмила Кабаиванова - Миланова, доктор
  Рецензия на английски на Доц. Людмила Кабаиванова - Миланова, доктор
  Становище на Проф. Светлозара Любомирова Петкова
  Становище на Проф. Светлозара Любомирова Петкова
  Становище на Проф. Румяна Миронова, дм
  Становище на Проф. Румяна Миронова, дм
  Становище на Доц. Ваня Мантарева, доктор
  Становище на Доц. Ваня Мантарева, доктор