Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Надежда Дончова Атанасова
на тема "Сравнителна характеристика на антропологични показатели на костни останки от османския период (XV-XIX век)"
на 24 октомври 2018 г.(сряда) от 14:00 часа в Залата на НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ към ИЕМПАМ-БАН, която се намира на бул. Цариградско шосе 73Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-49/26.07.2018 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Доц. Зорка Петрова Митова, доктор
  резервен член:
 3. Доц. Ивайла Иванова - Пандурска, доктор

  II. Външни членове:

 4. Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - МУ - София
 5. Професор д-р Стефан Сивков, дмн - МУ - Пловдив
 6. Доц. Стефан Александров, доктор НАИМ-БАН
  резервен член:
 7. Проф. д-р Николай Лазаров, дмн - МУ- София

  Материали по кандидатурата:
  Автореферат
  Заповед за научно жури
  Рецензия на проф. д-р Анастасия Пастирова, дмн
  Рецензия на доц. Зорка Петрова Митова, доктор
  Становище на проф. д-р Стефан Сивков, дмн
  Становище на доц. Стефан Александров, доктор
  Становище на проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн