Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "Професор" по научна специалност "Паразитология и хелминтология" (01.06.19)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.
за нуждите на секция "Експериментална паразитология" към ИЕМПАМ - БАН на Доц. Светлозара Любомирова Петкова, дб


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-35/06.06.2018 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Професор Маргарита Павлова Габрашанска, дб
 3. Професор Евгени Пенев Кирацов, дб
  резервен член:
 4. доц. Мариана Станчева Панайотова - Пенчева, дб

  II. Външни членове:

 5. Професор д-р Паскал Тодоров Желязков, двмн - НДНИВМИ - София
 6. Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - МФ - МУ - София
 7. Професор д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн - МФ - СУ"Св. Климент Охридски"
 8. Професор Мария Александрова Халачева, двмн - пенсионер
  резервен член:
 9. доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов, дб ТУ-Стара Загора

  Материали по кандидатурата:
  Справка за приносите
  Списък на научните публикации
  Заповед за научно жури
  Рецензия на проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн
  Рецензия на проф. д-р Паскал Тодоров Желязков
  Рецензия на проф. Евгени Пенев Кирацов
  Становище на проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
  Становище на проф. Мария Александрова Халачева, двмн
  Становище на проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн
  Становище на проф. Маргарита Павлова Габрашанска