Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
oбявява защита на дисертационен труд на асистент Таня Данчева Живкова
на тема "Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клетки"
на 23 април 2018 г. от 14:30 часа

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД - 15-19 / 31.01.2018 г.):

I. Вътрешни членове:
1. Доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор - научен ръководител и председател на научното жури
2. Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор
II. Външни членове:
3. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - МУ - София
4. Проф. д-р Рени Емил Калфин - Директор на ИНБ-БАН
5. Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн - Болница "Токуда", София

Материали по защитата:
Автореферат
1. Рецензия на Проф. д-р Радка Аргирова, дмн
2. Рецензия на Проф. д-р Ренета Тошкова, доктор
3. Становище на Проф. д-р Николай Лазаров, дмн
4. Становище на Проф. д-р Рени Калфин
5. Становище на Доц. Радостина Александрова, доктор