Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Aнтропология" (01.06.01)
по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 11 от 10.02.2017 год.
за нуждите на секция "Антропология и Анатомия" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. д-р Атанас Живков Кацаров, доктор


Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-32 /06.04.2017 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн
 2. Доцент Зорка Петрова Митова, доктор
 3. Доцент Рачо Стефанов Стоев, доктор
  резервен член:
 4. Доцент Ивайла Янкова Иванова-Пандурска, доктор

  II. Външни членове:

 5. Професор д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн - ТУ - Стара Загора
 6. Професор д-р Димитър Петков Сиврев, доктор - ТУ - Стара Загора
 7. Професор д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор - MУ - Пловдив
 8. Доцент д-р Савина Георгиева Торньова, доктор - пенсионер
  резервен член:
 9. Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова - МФ - МУ - София

  Материали по кандидатурата:
  Справка за приносите
  Списък на научните публикации
  Заповед за научно жури
  Рецензия на проф. д-р Ангел Петров Воденичаров,двмн
  Рецензия на проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски,дмн
  Становище на проф. д-р Димитър Петков Сиврев
  Становище на проф. д-р Стефан Тодоров Сивков
  Становище на доц. д-р Савина Георгиева Торньова
  Становище на доц. Зорка Петрова Митова
  Становище на доц. Рачо Стефанов Стоев