Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” ( Професионално научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Антропология“ (01.06.01))Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-9 - 34/ 28.06.2022 г.):

  I. Вътрешни членове:

 1. Чл. кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 2. Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор
 3. Проф. д-р Мери Любенова Ганчева, доктор
  резервен член:
 4. Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор
 5. II. Външни членове:

 6. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм - МУ - София
 7. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор - МУ - Пловдив
 8. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, доктор - МУ - Пловдив
 9. Доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, доктор- ИНБ-БАН
  резервен член:
 10. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, доктор - МУ - София


 11. Материали по кандидатурата:
  Заповед за научно жури
  Рецензия на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор - МУ - Пловдив
  Рецензия на на английски Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, доктор - МУ - Пловдив
  Рецензия на Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм - МУ - София
  Рецензия на английски на Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм - МУ - София
  Становище на Чл. кор. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на на английски Чл. кор. Нина Недева Атанасова, дбн
  Становище на Проф. д-р Слави Димитров Делчев, доктор - МУ - Пловдив
  Становище на на английски Проф. д-р Слави Димитров Делчев, доктор - МУ - Пловдив
  Становище на Проф. д-р Мери Любеноеа Ганчева, доктор
  Становище на на английски Проф. д-р Мери Любеноеа Ганчева, доктор
  Становище на Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор
  Становище на на английски Проф. Машенка Борисова Димитрова, доктор
  Становище на Доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дб- ИНБ-БАН
  Становище на на английски Доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дб- ИНБ-БАН
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на български
  Абстракти на статиите с които кандидата участва в конкурса на английски