Проекти

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ДОГОВОРИ И ПРОГРАМИ НА ЕС, НАТО И ДР. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките спечели финансиране по 4 проекта. Два от проектите са в конкурса “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” и са с ръководители гл. ас. Валерия Дилчева и докторант Милена Главчева. Останалите два проекта са разработени от учените от Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ-БАН и ще получат финансиране от Министерството на културата. Предвиждат създаване на временна изложба „Болест и лечение през вековете по българските земи” и изграждане на „Учебен музей - моето тяло”.


1. Тема:

„Влияние на околната среда върху репродуктивното здраве на човека” – проект по 7РП на ЕС
Ръководител от Българска страна: проф. Нина Атанасова, дбн

2. Тема:

„Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” – договор № BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: проф. Нина Атанасова, дбн

3. Тема:

„Мастоцити и базофили – таргети за иновативни терапии” – договор № BM1007 - проект по програма COST,
7 РП на ЕС, ESF, EC Contracts
Ръководител от ИЕМПАМ: проф. д-р Димитър Кадийски, дмн

4. Тема:

Тема: „Ново поколение индивидулизирани биоматериали за костни импалнти”
Проект по Европейска програма COST - Акция MP1301 (2013 – 2017 г.)
Ръководител от ИЕМПАМ-БАН: доц. Радостина Александрова, доктор

5. Тема:

„Мрежа за изучаване на биологичната активност на цинка”
Проект по Европейска програма COST - Акция TD 1304 (2013 – 2017 г.)
Ръководител от ИЕМПАМ-БАН: доц. Радостина Александрова, доктор

6. Тема:

„Експериментални моделни системи за проучвания в областта на злокачествените новообразувания и костното моделиране”
Финансирана от Фонд „Научни изследвания”, Република България Договор № ДФНИ Б 02/30 от 12.12.2014 г.
Ръководител: доц. Радостина Александрова, доктор

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕБР:

1. Тема:

„Кобалтовите съединения – нов подход към регулацията на метаболизма на желязото" - Проект от Програма за научно-техническо сътрудничество с Република Македония (договор №: ДНТС1211)
Партньор: Изследователски център за генно инженерство и биотехнологии, Македонска академия на науките и изкуствата, Скопие, Македония
Ръководител от българска страна: проф. д-р Димитър Кадийски, дмн

2. Тема:

„Изследване на оксидативния стрес предизвикан от кобалтов хлорид в експериментален модел на мишка”
Партньор: Институт по биохимия и фундаментална медицина, Новосибирск, Русия
Ръководител от българска страна: проф. Нина Атанасова, дбн

3. Тема:

„Фундаментални аспекти при биогеохимическата индикация на микроелементози по диви и домашни животни”
Партньор: Институт по геохимия и аналитична химия – РАН
Ръководител от българска страна: доц. д-р Маргарита Габрашанска, доктор

4. Тема:

„Паразити по домашни и диви месоядни животни от Словакия и България в ерата на глобалните промени”
Партньор: Словакия
Ръководител от българска страна: доц. д-р Мариана Панайотова-Пейчева, доктор

5. Тема:

„Лекарствено чувствителни и устойчиви ракови клетки в търсене на нови антитуморни агенти”
Партньори: Институт по физикохимия „Илие Мургулеску” в Букурещ и Институт по химия в Тимишоара
Ръководител от българска страна: доц. Радостина Александрова, доктор

7. Тема:

„Биологични аспекти на кръвни вирусни инфекции”
Партньор: Август Кирхенсен Институт по микробиология и вирусология, Рига, Латвийска Академия на Науките
Ръководител от българска страна: доц. д-р Руси Русев, доктор

8. Тема:

„Кобалт-медиирани регулаторни механизми на хомеостазата на желязото ДНТС/Русия 02/1/ 14.06.2018 г. ”
Партньор: ГУ “П. Г. Демидов”, Москва, Руската Академия на Науките
Ръководител от българска страна: доц. Йорданка Глухчева, доктор

Национални изследователски проект финансиран от МОН:

1. Тема:

„Химични форми и поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници - ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично моделиране”
Партньор: Институт по обща и неорганична химия - БАН
Ръководител: проф. Маргарита Габрашанска, доктор

1. Тема:

„Селективни природни инхибитори на пост-пролин разграждащи пептидази от български лечебни растения като потенциални средства за превенция и терапия на онкологични заболявания”
Партньор: МУ - София и ФХФ, СУ
Ръководител: проф. Машенка Димитрова, доктор

Договор за сътрудничество:

1. Тема:

„Съвременни диагностични методи за откриване на актуални заболявания по пчелите”
Партньор: Националния Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт на БАБХ
Ръководител: гл.ас. Делка Салкова, доктор