Курсове

Тема: ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ И
СЪВРЕМЕННИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

Лектор: проф. Нина Атанасова, дбн
Тел. 979 2336, 088744 16 30
E-mail: ninaatanassova@yahoo.com

Тема: КУЛТИВИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ КЛЕТКИ
Лектор: проф. Елена Николова, дбн
Тел. 9792319, 0887467548
E-mail: enikolova@bas.bg

Тема: ТУМOРНА ИМУНОЛОГИЯ И НАНОМЕДИЦИНА
Лектор: доц. д-р Ренета Тошкова, доктор
Тел. 979 23 43
E-mail: reneta_toshkova@yahoo.com

Тема: СПЕЦИАЛНА ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТE
Лектор: доц. д-р Марин Александров, доктор
Тел. 979 37 39; GSM: 0887 243 402
E-mail: malexandrov@bas.bg

Тема: СЪВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ ПРИ
БИОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лектори: доц. д-р Марин Александров, доктор
Тел. 979 37 39; GSM: 0887 243 402
E-mail: malexandrov@bas.bg
доц. д-р Руси Русев, доктор
инж. Бойчо Николов

Тема: РЕПЛИКАЦИЯ, ТРАНСКРИПЦИЯ, ТРАНСЛАЦИЯ,
КЛЕТЪЧНО ДЕЛЕНИЕ – МОРФОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

Лектор: доц. д-р Руси Русев, доктор
Тел. 979 23 89; GSM:0887 630496
E-mail: russyrussev@abv.bg

Тема: МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА И НОВИ ПОДХОДИ В ПРОФИЛАКТИКАТА, ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Лектор: Доцент Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Тел. 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: УВОД В КЛЕТЪЧНОТО И ТЪКАННОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Лектор: Доцент Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Тел. 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Тема: ВИРУСИ И ИМУНИТЕТ
Лектор: Доцент Радостина Ивайлова Александрова, доктор
Тел. 9793678
E-mail: rialexandrova@hotmail.com