Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Целева група:

Докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели от ИЕМПАМ-БАН, Биологически факултет и Факултет по химия и фармация при СУ “Св. Кл. Охридски”


37 участници:

• 13 докторанти
• 8 постдокторанти
• 8 млади учени
• 8 преподаватели