Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”


 • VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”

  +

  От 8 до 10 юни 2018 г. в аулата на Националния антропологичен музей, бул. Цариградско шосе 73, гр. София, ще се проведе VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”.
  Научният форум се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Програма


 • Обучителен модул „Иновативни изследвания и техники в биомедицината”

  +

  На 08.05.2018 г. (вторник) в Заседателната зала на ИЕМПАМ – БАН, ет. 2, стартира третият обучителен модул по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Модулът включва от 230 лекции и практически занятия.

  Повече информация