Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”


  • Обучителен модул „Иновативни изследвания и техники в биомедицината”

    +

    От 08.05.2018 г. стартира интердисциплинарно обучение на целевата група по третия планиран обучителен модул: „Иновативни изследвания и техники в биомедицината”.

    Програма на обучението


    Снимки от обучението