Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Благодарности към проекта трябва да бъдат изказани в научни публикации, доклади, постери и всички дейности, свързани с прякото или косвено подпомагане на участниците от целевата група на проекта.
Благодарности към проекта

Образци на Заявления за:

Учебна, научна и/или специализирана литература

Командировка в страната
Командировка в чужбина
Доклад за проведена командировка
Ползване на научни консултации по проекта
Финансиране на научна публикация по проекта
Финансиране на печатните материали по защитата на дисертационен труд