Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Благодарности към проекта
!!! Те трябва да бъдат изказани в статии, доклади, постери и всички дейности свързани с прякото или косвенно подпомагане на участниците от целевата група на проекта !!!
Заявление за учебна, научна и/или специализирана литература
Заявление за командировка в страната
Заявление за командировка в чужбина
Доклад за проведена командировка

Други заявления

Заявление за ползване на научни консултации по проекта.
Заявление за финансиране на научна публикация по проекта.