Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”Екип за организация и управление на проекта:

• Проф. Нина Атанасова – ръководител на проекта
• Борислав Павлов – администратор на проекта
• Наталия Вучева – счетоводител
• доц. Радостина Александрова – експерт мониторинг и контрол
• Гл. ас. Емилия Петрова – експерт инвестиционна дейност
• Гл. ас. Ивелин Владов – IT специалист
• Кирил Папазян – експерт по ЗОП