Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”


Проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината”

Договор BG05M2OP001-2.009-0019-С01

Срок за изпълнение: 02.06.2017-31.12.2018 г.

Финансиране: 444 000.00 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“