Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”

Цели на проекта:

Обща цел:
Повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания.
Специфични цели:
  1. Повишаване качеството на обучение и квалификацията на целевата група чрез въвеждане на иновативни интердисциплинарни обучителни програми.
  2. Повишаване мотивацията на целевата група чрез подобряване качеството на научните изследвания и осигуряване на благоприятни условия за работа и успешно академично развитие.
  3. Осигуряване на достъп до съвременна научна апаратура за провеждане на иновативни интердисциплинарни изследвания.
  4. Подпомагане и насърчаване на научната мобилност за създаване на международни контакти, интеграция, обмяна на опит в сферата на професионален интерес на целевата група.
  5. Стимулиране на партньорството чрез обединяване на научни интереси, обмяна на опит, знания и практики между интердисциплинарните изследователски екипи в ИЕМПАМ и БФ и ФХФ на СУ.