Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”


На 21 юни 2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) – БАН, етаж 2, се проведе първата среща на участниците в проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с Екипа за организация и управление.
На срещата ръководителят на проекта проф. Нина Атанасова запозна присъстващите с Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, темата на проекта, продължителността и финансирането му, бенефициента и партньора в Договора, Екипа за организация и управление, основната и специфичните цели на проекта и планираните дейности.