Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“
Договор BG05M2OP001-2.009 -0019-С01/02.06.2017 г.
Проект
“Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и
преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания
от полза за биомедицината”На 27.10.2017 г. в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН, етаж 2, се проведе първият Научен семинар по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. В него лица от целевата група на проекта представиха резултати от научно-изследователската си работа. Семинарът премина в дух на креативност и споделяне на опит и нови идеи, което е и предпоставка за бъдещи сътрудничества и повишаване качеството на научните разработки.
Програма на Научен семинар I
На 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.
Повече информация


Публикувана информация в сайта на БАН


На 21 септември 2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ИЕМПАМ-БАН , етаж 2, се проведе работна среща на Екипа за управление на проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с представители на партньорската организация и участниците в целевата група на проекта.
Повече информацияНа 21 юни 2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) – БАН, етаж 2, се проведе първата среща на участниците в проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината” с Екипа за организация и управление.
На срещата ръководителят на проекта проф. Нина Атанасова запозна присъстващите с Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, темата на проекта, продължителността и финансирането му, бенефициента и партньора в Договора, Екипа за организация и управление, основната и специфичните цели на проекта и планираните дейности.