Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

Бенефициенти:

Водеща организация/бенефициент:


Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН
www.iempam.bas.bg

Партньор

Институт по механика – БАН
http://www.imbm.bas.bg


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
http://www.iict.bas.bg


СУ “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya