Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот


Договор № BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси