Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

Цели на проекта:

Обща цел
Повишаване качеството на образователните програми, квалификацията и мотивацията на младите изследователи за развиване на ценни умения и компетенции в приложните аспекти на биомедицинските изследвания в отговор на новите предизвикателства за изграждане на икономика, основана на знанието.

Специфични цели

1. Повишаване качеството на обучение и квалификацията на целевата група чрез въвеждане на интердисциплинарни и допълващи обучителни програми.
2. Повишаване мотивацията на докторанти, постдокторанти и млади учени за провеждане на научноизследователска дейност в България чрез осигуряване на условия за успешно приключване на докторски програми и подобряване качеството на научните изследвания.
3. Осигуряване на достъп до съвременна научна апаратура и постижения за повишаване качеството на изследователската дейност.
4. Подпомагане научната мобилност на младите учени за създаване на международни контакти, интеграция, обмяна на опит.
5. Стимулиране на партньорството между интердисциплинарните научноизследователски екипи в ИЕМПАМ и ИМех, ИИКТ и ХФ на СУ.
6. Укрепване на връзките между научноизследователски институти и ВУЗ с частни структури и запознаване с нуждите на бизнеса.