Договор
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи
за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания
за подобряване качеството на живот

Основни дейности:

1. Провеждане на интердисциплинарно обучение на целевата група.
2. Организиране на допълнително обучение на целевата група, свързано със съвременните изисквания за изграждане на успешна научна кариера.
3. Подобряване на научната инфраструктура и подкрепа за провеждане на научни изследвания.
4. Подкрепа за подготовката на дисертационните трудове на докторантите.
5. Информационно осигуряване на докторанти, постдокторанти и млади учени.
6. Използване експертизата на хабилитирани лица от съответната научна област за научни консултации и изготвяне на рецензии.
7. Подкрепа за научни публикации.
8. Насърчаване академичната мобилност на докторанти, постдокторанти и млади учени.
9. Осигуряване на допълнително финансово стимулиране на докторантите.
10. Организиране на периодични научни семинари и Работни срещи (Workshops).
11. Укрепване на връзките между научноизследователски институти и ВУЗ с частни структури за трансфер на знания.
12. Дейности за осигуряване на информираност и публичност на проекта.